Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności umożliwi przeprowadzenie Państwa przez nasze zasady w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na jakąkolwiek formę przetwarzania danych osobowych, opisaną w Polityce Prywatności, zaleca się niekorzystanie ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl jest

AUTOGALA Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Toruńska 90, 03-226 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049880, REGON: 010637860, NIP: 1130094721, zwana dalej „Autogalą”.

 

Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: daneosobowe@autogala.pl,
 • rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu: 22 884 70 05 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora),
 • pisemnego listu wysłanego pocztą na adres: Autogala z o.o. ul. Toruńska 90, 03-226 Warszawa.

 

W przypadku, gdy Klient kontaktuje się z Autogalą za pośrednictwem jednego z powyżej wskazanych sposobów, Autogala może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta. W przypadku, gdy Klient kontaktuje się z Autogalą za pomocą formularza, Autogala może zwrócić się do Klienta o przekazanie Danych Osobowych celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia kontaktu w danej sprawie.

 

Autogala przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania oraz w celach statystycznych. Dane Osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 

Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością Autogali mogą być wysyłane za uprzednią zgodą Klienta.

 

Dane osobowe

Dane osobowe w znaczeniu używanym w Polityce Prywatności rozumiane są jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, pliki dot. preferencji/ustawień strony.

 

Klient (użytkownik)

Dla potrzeb Polityki Prywatności Klientem jest każdy podmiot prawa, która korzysta ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl. W zależności od celów korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, niektóre informacje dotyczące Danych Osobowych będą przeznaczone jedynie dla poszczególnych kategorii Klientów – tj. tylko dla Użytkowników, którzy korzystają z formularzy kontaktowych zawartych na stronie internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl (alert cenowy, zapytaj o ofertę, finansowanie, zarezerwuj to auto, sprzedaję – dalej nazywane zbiorczo „formularze kontaktowe”).

 

Przy zapoznawaniu się z Polityką Prywatności należy zwrócić uwagę na to, czy informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych dotyczą Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl.

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na Danych Osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, takich jak przykładowo gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Autogala przetwarza Dane Osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

 

Autogala stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (m.in. system szyfrowania danych) adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Autogala sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych oraz ogranicza dostęp do Danych Osobowych w możliwie największym stopniu.

 

Autogala dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane Osobowe są:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Zakres i cele przetwarzania Danych Osobowych

Mając na uwadze obowiązuje przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo Danych Osobowych Klientów w każdym przypadku przetwarzania Danych Osobowych, cel i zakres przetwarzania danych wynikają z udzielonej przez Klientów zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Klientów na stronie internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

 

Autogala może przetwarzać Dane Osobowe podane w formularzach kontaktowych, przekazywane w toku korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, w tym podanie danych w postaci imienia i nazwiska, e-mail, numeru telefonu, czy klient jest firmą czy osobą prywatną i preferowany kontakt. Autogala może także przetwarzać inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta na stronie internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl. Autogala może przetwarzać Dane Osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem, w tym przetwarzane automatycznie w toku korzystania ze strony internetowej w zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem stosowanej technologii informacje mogą zostać uznane za Dane Osobowe (dane o korzystaniu ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności Klientów).

 

Autogala przetwarza Dane Osobowe tylko w następujących celach:

 • udzielenia informacji w odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Autogala Premium Outlet premiumoutlet.pl oraz bieżącej komunikacji pomiędzy Autogalą i Klientem;
 • dochodzenia i windykacji należności, obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • dostarczania informacji handlowej na temat produktów i usług drogą elektroniczną (e-mail), za pośrednictwem telefonu (rozmowa, wiadomości SMS i MMS), w tym okresowe wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących produktów, usług i promocji oferowanych przez Autogala Premium Outlet – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywania takich informacji.
 • umożliwienie spersonalizowanego korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet premiumoutlet.pl (m.in. dostosowanie treści ofert do preferencji Klientów); zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl; przeprowadzenie analizy i badań zachowania Klientów, przy czym cel ten będzie realizowany z wykorzystaniem plików cookies;
 • prezentowania dopasowanych reklam i wiadomości oraz podniesienia jakości prezentowanych reklam i wiadomości, przy czym cel ten będzie realizowany z wykorzystaniem plików cookies.

 

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autogalę, tj. w celu identyfikacji nadawcy, komunikacji z nadawcą i udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do Autogali za pośrednictwem formularza udostępnionego na www.premiumoutlet.pl, a także związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tytułu działalności Autogala Premium Outlet; zarządzaniem, obsługą, utrzymaniem i usprawnianiem działania strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl; dostosowywaniem treści ofert do indywidualnych preferencji Klientów; przeprowadzeniem analizy i badań zachowań Klientów, prezentowaniem dopasowanych reklam i wiadomości oraz podniesieniem jakości prezentowanych reklam i wiadomości, także w wyniku działań podmiotów trzecich (informacja w części Pliki cookie poniżej), przy czym cel ten będzie realizowany z wykorzystaniem plików cookie (jeśli pliki stanowią także Dane Osobowe);
 • w zależności od treści komunikacji za pośrednictwem formularza udostępnionego na premiumoutlet.pl także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem stosownej umowy;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne w tych przypadkach, gdy Autogala prosi o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dla poszczególnych i określonych w treści zgody celów (zgoda na otrzymanie materiałów reklamowych, zgoda na otrzymanie informacji handlowej o produktach i usługach).

 

Jeśli z treści zapytania będzie wynikała inna podstawa prawna do ich przetwarzania, Autogala niezwłocznie poinformuje o takiej podstawie.

 

Dobrowolność podania Danych Osobowych

Autogala w każdym wypadku oznacza Dane Osobowe niezbędne do obsługi zapytania skierowanego za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.premiumoutlet.pl. Brak podania danych uniemożliwi otrzymanie odpowiedzi

 

Podanie przez Klientów Danych Osobowych jest dobrowolne i dopuszczalne za zgodą Klientów – w zakresie Danych Osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem informacji handlowych. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W celu wycofania zgody skontaktuj się z Autogalą. Dane kontaktowe Autogali wskazane są wyżej. Podanie innych (niewymaganych) Danych Osobowych jest dobrowolne.

 

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

Przekazywanie Danych Osobowych klientów podmiotom trzecim

Autogala nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób Danych Osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności. W zakresie plików cookies informacja poniżej.

 

Dane Osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii odbiorców danych:

 • Volvo Car Poland, podmiotom z grupy kapitałowej Volvo,
 • dostawcom usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających Autogalę w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Autogali,
 • dostawcom usług zaopatrujących Autogalę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację odpowiedzi na zapytania, umów sprzedaży towarów i usług,
 • innym podmiotom, którym Autogala powierzyła przetwarzanie danych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych Danych Osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji;

 • innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, sądom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, w których Autogala zobowiązana będzie do udostępniania Danych Osobowych Klientów bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.

 

Upoważnienie do przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie – przez Autogalę lub podmiot wskazany powyżej (kategorie odbiorców danych) w zakresie ustalonym w umowie zawartej przez Autogalę z takim podmiotem - ich pracowników lub współpracowników. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

 

Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego)

Zebrane Dane Osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików cookie przy współpracy z Google mogą być zapisywane poza terenem EOG. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za właściwy, Autogala zapewni odpowiednie zabezpieczenia danych zgodnie z przepisami za pomocą stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz innych odpowiednich środków tak, aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO.

 

Prawa Klientów

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – realizacja i zakres tychże praw określona jest w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić za pomocą danych kontaktowych Administratora (powyżej).

Prawo do dostępu i sprostowania

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie dane osobowe są przetwarzane przez Autogalę, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Klient ma także prawo do zmiany treści swoich danych osobowych - sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Autogali zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do ograniczenia danych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Klienta, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta), na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do usunięcia danych

Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do przenoszenia danych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Autogala i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Klient może także zwrócić się do Autogali o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

Prawo do wniesienia skargi

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe do Urzędu:

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Autogalę ze względów bezpieczeństwa prawnego Autogali do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z treściami otrzymywanymi przez formularz kontaktowy  albo przez czas niezbędny na złożenie odpowiedzi na pytanie przekazane za pomocą formularza kontaktowy – jeśli pytanie nie kreuje ewentualnego roszczenia. Dane Osobowe przekazane za zgodą na otrzymanie materiałów reklamowych, czy informacji handlowej o produktach i usługach będą przetwarzane przez czas do wycofania zgody i następnie przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak aniżeli przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pliki cookie

Autogala stosuje technologię plików cookie. Każda osoba odwiedzająca stronę Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl może wybrać zakresu stosowania technologii plików cookie i wyrazić odpowiednią zgodę. W zależności od wybranego zakresu stosowania plików cookie, strona może zbierać dane o sposobie korzystania ze strony Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, zainteresowaniach oraz wyświetlać reklamy.

 

Pliki cookie mogą stanowić Dane Osobowe (jeśli identyfikują Klienta) i w tym znaczeniu powyższa treść Polityki Prywatności odnosi się także do plików cookie.

 

Pliki cookie niezbędne (tak też opisane w banerze) będą włączone, pliki te przyczyniają się do użyteczności strony przez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl; strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików.

 

Poza plikami cookie niezbędnymi, informacje przetwarzane za pomocą plików cookie mogą być przetwarzane jedynie na podstawie zgody Klienta. Zgodę (zgody) udziela się podczas pierwszego odwiedzenia strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl za pośrednictwem banneru. Pliki cookie mogą być także zablokowane w przeglądarce. W każdym czasie ustawienia mogą być zmienione.

 

Autogala może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę internetową Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl w następujących celach (po wyrażeniu zgody):

- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych,

- prezentowania dopasowanych reklam i wiadomości oraz podniesienia jakości prezentowanych reklam i wiadomości;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl;

- marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia na stronie Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników;

- pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

 

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Rezygnacja z plików cookie nie spowoduje całkowitego braku otrzymywania reklam podczas korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl lub innych stron. Reklamy będą nadal prezentowane, ale ich jakość nie będzie odpowiadała aktualnym preferencjom. 

 

Autogala w zakresie swojej działalności marketingowej współpracuje z Google i Facebook, które to podmioty korzystają z technologii plików cookie.

 

Stosowana przez Google technologia plików cookie zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę internetową Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, poniższe postanowienia Polityki Prywatności odnoszą się do osób, które korzystają ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, niezależnie czy skorzystają z formularzy kontaktowych i uzupełnia dane w formularzach.

 

Google, wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach.

 

Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Klienta do Google z wykorzystaniem plików cookie:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

Autogala korzysta także z narzędzia Facebook Pixel w celu kierowania spersonalizowanych reklamy w serwisie Facebook, za pomocą wykorzystywania plików cookie firmy Facebook. Korzystanie z Facebook Pixel wymaga zgody wyrażanej w podczas pierwszego odwiedzenia strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl za pośrednictwem banneru. Więcej informacji znajdziesz: Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

 

W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookie, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w Polityce Prywatności. Zebrane dzięki plikom cookie Dane Osobowe dotyczące osoby niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Autogala może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Autogalę do dłuższego przetwarzania. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca stronę internetową Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, miała wobec Autogali jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Autogalę lub ochrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Strona internetowa Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą Autogali i w związku z tym Autogala nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności. Zasady polityki prywatności innych stron internetowych mogą być inne od Polityki Prywatności Autogali. Autogala rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności stosowanych na innych stronach internetowych.

 

Na stronie internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl używane są wtyczki Facebook. Odwiedzając stronę internetową Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Facebook otrzyma informację, że przeglądarka wyświetliła stronę internetową Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl, także w przypadku braku zalogowania.  

 

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych strony internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Autogala opublikuje na stronie internetowej Autogala Premium Outlet www.premiumoutlet.pl nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem żadnych obowiązków.

 

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 29.02.2024 r.

 

 

 

Polecane Oferty